فن های دمنده ساید چنل

برای دمیدن هوا در استخرهای پرورش ماهیان، تزریق گازها در مایعات برای صنایع مختلف.

ایجاد و تولید فشار تا ۷۰۰ میلی بار.

مدل پروانه فن بصورت شعاعی