وزارت امور خارجه گینه
مارس 18, 2019
بیمارستان بانک ملی
بیمارستان بانک ملی
ژانویه 14, 2019

پروژه ایران مال

 

پروژه ایران مال
آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 70%
پیاده سازی پروژه 60%
میزان پیشرفت کلی پروژه 60%