شرکت تهویه هوای کوهسار با شرکت هلندی Novenco طی دیداری تفاهم نامه ای امضا نمودند که به موجب آن شرکت تهویه هوای کوهسار به عنوان همکار تجاری و فنی شرکت Novenco جهت توزیع و فروش محصولات آن شرکت در ایران انتخاب شد. این محصولات شامل تمام فن های خانگی ، فن های صنعتی ، فنهای تاسیساتی و سیستم های تهویه می باشد.
شرکت کوهسار با شرکت پال طی دیداری تفاهم نامه ای امضا نمودند که به موجب آن شرکت کوهسار به عنوان نماینده این شرکت Pal جهت توزیع و فروش محصولات ورق های پیش عایق فعالیت دارد.